وقوع سیل و آبگرفتی جاده در پارک ملی گلستان

گرگان – خبرگزاری مهر : تنها راه دسترسی شمال شرق به شمال کشور، به خاطر بارندگی شدید و جاری شدن سیل در پارک ملی گلستان بسته شد

وقوع سیل و آبگرفتی جاده در پارک ملی گلستان

وقوع سیل و آبگرفتی جاده در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

 

سیل در پارک ملی گلستان

سیل در پارک ملی گلستان

گرگان – خبرگزاری مهر : تنها راه دسترسی شمال شرق به شمال کشور، به خاطر بارندگی شدید و جاری شدن سیل در پارک ملی گلستان بسته شد گرگان – خبرگزاری مهر : تنها راه دسترسی شمال شرق به شمال کشور، به خاطر بارندگی شدید و جاری شدن سیل در پارک ملی گلستان بسته شد

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه