مدرسه متفاوت طبیعت در ایران

در این مدرسه تجربه طبیعت برای کودک آزاد و بدون برنامه ریزی صورت میگیرد. کودک در این فضا در تخیلاتش غرق میشود و عناصر مختلف محیط را دستکاری میکند. مربیان مدرسه طبیعت، از خلاقیت کودک جلوتر حرکت نمیکنند و پیوسته در حمایت از کودک و طبیعت هستند.

 

 

 

مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 1 

مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 2 
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 3 
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 4
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 5
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 6
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 7
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 8
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 9
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 10
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 11
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 12
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 13
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 14
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 15
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 16
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 17
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 18
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 19
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 20
مدرسه متفاوت طبیعت در ایران - تصویر 21
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه