ساحل چین پس از روز تعطیل

این عکس ها یکی از سواحل چین را در پس از یک روز تعطیل نشان میدهد. تراکم جمعیت به حدی بوده که سطح ساحل با انواع آشغال و دور ریختی ها پوشانده شده است.

 

ساحل چین پس از روز تعطیل - تصویر 1

ساحل چین پس از روز تعطیل - تصویر 2

ساحل چین پس از روز تعطیل - تصویر 3

ساحل چین پس از روز تعطیل - تصویر 4

ساحل چین پس از روز تعطیل - تصویر 5

ساحل چین پس از روز تعطیل - تصویر 6

ساحل چین پس از روز تعطیل - تصویر 7

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه