هانی نوروزی، فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس که در بازی امروز یاران هادی نوروزی و تیم هنرمندان شرکت کرده بود و پس از گلزنی به سبک پدرش خوشحالی کرد و دستش را روی قلبش گذاشت، گفت: خوشحالی گلم را به یاد پدرم انجام دادم .

هانی نوروزی، فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس که در بازی امروز یاران هادی نوروزی و تیم هنرمندان شرکت کرده بود و پس از گلزنی به سبک پدرش خوشحالی کرد و دستش را روی قلبش گذاشت، گفت: خوشحالی گلم را به یاد پدرم انجام دادم .

 

 

 

 

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 1

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 2

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 3

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 4

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 5

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 6

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 7

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 8

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 9

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 10

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 11

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 12

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 13

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 14

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 15

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 16

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 17

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 18

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 19

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 20

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 21

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 22

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 23

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 24

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 25

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 26

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 27

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 28

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 29

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 30

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 31

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 32

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 33

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 34

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 35

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 36

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 37

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 38

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 39

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 40

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 41

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 42

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 43

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 44

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 45

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 46

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 47

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 48

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 49

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 50

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 51

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 52

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 53

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 54

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 55

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 56

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 57

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 58

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 59

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 60

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 61

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 62

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 63

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 64

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 65

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 66

دیدار تیم‌ های یاران هادی نوروزی و هنرمندان - تصویر 67

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه