کاهش ناگهانی و پیش از موعد دمای هوا و همچنین افزایش بارندگی ها به صورت تگرگ و برف ، کشاورزان و باغدران سیب را غافلگیر کرده و خسارات سنگینی به باغهای سیب شهرستان میانه وارد آورده است.

کاهش ناگهانی و پیش از موعد دمای هوا و همچنین افزایش بارندگی ها به صورت تگرگ و برف ، کشاورزان و باغدران سیب را غافلگیر کرده و خسارات سنگینی به باغهای سیب شهرستان میانه وارد آورده است.

 

 

 

خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 1

 

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 2

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 3

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 4

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 5

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 6

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 7

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 8

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 9

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 10

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 11

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 12

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 13

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 14

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 15

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب ��یانه - تصویر 16

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 17

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 18

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 19

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 20

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 21

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 22

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 23

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 24

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 25

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 26

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 27

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 28

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 29

 

 • خسارت تگرگ به باغهای سیب میانه - تصویر 30

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه