صغری خانی شهرآبادی تنها بانوی رفتگر ایران است که در شهر پیش قلعه استان خراسان شمالی به مدت دوازده سال است که با تکیه بر دستانش روزگار می گذراند.

 

 

صغری خانی شهرآبادی تنها بانوی رفتگر ایران است که در شهر پیش قلعه استان خراسان شمالی به مدت دوازده سال است که با تکیه بر دستانش روزگار می گذراند.

 

 

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 1

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 2

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 3

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 4

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 5

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 6

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 7

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 8

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 9

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 10

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 11

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 12

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 13

 

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 14

تنها بانوی رفتگر ایران - تصویر 15

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه