اگر چه ایوانکا ترامپ ۳۵ ساله هر گونه عمل زیباییرا انکار می کند، اما رسانه های غربی با انتشار گزارش ها و تصاویری تأکید کرده اند که او چند ین عمل زیبایی داشته است، به ویژه برای بینی و لب هایش!. خردسالی ایوانکا ترامپ. ایوانکا ترامپ در سال ۱۹۹۰. ایوانکا ترامپ در سال ۱۹۹۹. ایوانکا ترامپ در سال ۲۰۰۴.

 

 اگر چه ایوانکا ترامپ ۳۵ ساله هر گونه عمل زیباییرا انکار می کند، اما رسانه های غربی با انتشار گزارش ها و تصاویری تأکید کرده اند که او چند ین عمل زیبایی داشته است، به ویژه برای بینی و لب هایش!

 

تصاویر ایوانکا ترامپ قبل و بعد از عمل زیبایی - تصویر 1

خردسالی ایوانکا ترامپ

تصاویر ایوانکا ترامپ قبل و بعد از عمل زیبایی - تصویر 2

ایوانکا ترامپ در سال ۱۹۹۰

 

تصاویر ایوانکا ترامپ قبل و بعد از عمل زیبایی - تصویر 3

ایوانکا ترامپ در سال ۱۹۹۹

 

تصاویر ایوانکا ترامپ قبل و بعد از عمل زیبایی - تصویر 4

ایوانکا ترامپ در سال ۲۰۰۴

 

تصاویر ایوانکا ترامپ قبل و بعد از عمل زیبایی - تصویر 5

 

تصاویر ایوانکا ترامپ قبل و بعد از عمل زیبایی - تصویر 6

 

تصاویر ایوانکا ترامپ قبل و بعد از عمل زیبایی - تصویر 7

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه