تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران با چشم گریان

جمعی از خادمان بارگاه مطهر حرم رضوی(ع) روز گذشته با حمل پرچم حرم مطهر امام رضا(ع) به عیادت بیماران در شهرهای مختلف رفتند.

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران با چشم گریان

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران با چشم گریان

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توس�� بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

تبریک پرچم حرم امام رضا(ع) توسط بیماران

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه