احمد ۶ساله و نازنین ۷ساله دو کودک تبعه افغان هستند که پدر را در جمع آوری کارتنها و قوطی های نوشیدنی، یاری می دهند، تا مخارج زندگی تامین شود. پدر صبح‌ها کارگری و شب‌ها به جمع آوری نخاله‌ها مشغول است.

احمد ۶ساله و نازنین ۷ساله دو کودک تبعه افغان هستند که پدر را در جمع آوری کارتنها و قوطی های نوشیدنی، یاری می دهند، تا مخارج زندگی تامین شود. پدر صبح‌ها کارگری و شب‌ها به جمع آوری نخاله‌ها مشغول است.

 

 

 

احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 1

 

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 2

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 3

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 4

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 5

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 6

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 7

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 8

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 9

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 10

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 11

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 12

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تص��یر 13

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 14

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 15

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 16

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 17

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 18

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 19

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 20

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 21

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 22

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 23

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 24

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 25

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 26

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 27

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 28

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 29

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 30

 

 • احمد و نازنین، نان آوران کوچک خانواده - تصویر 31
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه